REGULAMIN SKLEPU EtuiTelefon.pl

I WSTĘP

 1. Regulamin Sklepu Internetowego EtuiTelefon.pl określa zakres i warunki nabywania towarów w sklepie,  umożliwia kupowanie towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) – pod adresem EtuiTelefon.pl(„Sklep”). Właścicielem i Administratorem danych osobowych klientów Damian Kość, ul. Oboźna 4/7, 30-011 Kraków, NIP: 7922076044.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu EtuiTelefon.pl oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta Sklepu, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ofercie Sklepu, składania zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania umów sprzedaży towarów.
 3. Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie sklepu.
 4. Informacje o produktach w Sklepie m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy, sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
 5. Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.

II ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Właściciel  umożliwia zawieranie umów sprzedaży towarów prezentowanych w Sklepie za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest między korzystającym ze Sklepu („Klient”), a Właścicielem. z siedzibą w Krakowie.
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez przesłanie Klientowi na wskazany w zamówieniu adres e-mail potwierdzenia zamówienia wraz z dostawą towarów.
 4. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 5. Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są niezgodne z prawdą albo na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają, prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji Sklep podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia.
 6. Sklep podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.
 7. Klient, który skorzystał ze Sklepu, zobowiązany jest do:
  a) Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
  b) Korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;
  c) Nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej;
  d) Korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Administratora Sklepu;
  e) Korzystania z treści zamieszczonych na stronach sklepu do użytku własnego.

III ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY:

 1. Aby zawrzeć umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie na stronie sklepu (on-line).
 2. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia będą realizowane w ciągu 5 dni roboczych od daty zaksięgowania płatności. Ten sam termin realizacji dotyczy zamówień płatnych przy odbiorze.
 3. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji).
 4. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki lub wygenerowania faktury VAT.
 5. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT Klient zgadza się na jej otrzymanie drogą elektroniczną na podany w zamówieniu adres e-mail.
 6. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty Sklepu, ich kolorystyki, modelu oraz ilości poprzez „dodanie” ich do koszyka.
 7. Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on na stronie Sklepu oraz drogą mail’ową komunikat zawierający informacje dotyczące pozycji w zamówieniu, ilości produktów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta. Komunikat stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu Klienta.
 8. Sklep przesyła potwierdzenie przyjęcia lub odmowę przyjęcia oferty Klienta złożonej drogą elektroniczną lub telefonicznie lub odmowę przyjęcia oferty Klienta, na wskazany przez niego adres poczty e-mail lub telefon kontaktowy. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.
 9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.
 10. Bez uszczerbku dla uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Klient może zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu, tj. przed otrzymaniem maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia. W niniejszej sprawie Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sklepem, najlepiej drogą mailową.
 11. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy:
  a) dane teleadresowe Kupującego są na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę towaru,
  b) transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych lub płatność za zamówienie nie została uiszczona w czasie 7 dni roboczych od złożenia zamówienia.
  c) nastąpiły inne okoliczności uniemożliwiające realizację umowy

IV DOSTAWA I ODBIÓR

 1. Czas realizacji liczony jest – w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 2. Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej firmą spedycyjną lub przy wykorzystaniu usług Poczty Polskiej. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia a koszty dostawy ponosi Klient.
  Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych, a w żadnym razie nie przekroczy 20 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Sklep prowadzi jedynie sprzedaż wysyłkową, odbiór osobisty nie jest możliwy.
 4. Klient podczas składania zamówienia wybiera odpowiadającą mu formę wysyłki i podaje adres miejsca doręczenia
  a. Przesyłki listem poleconym dostarczane są przez Pocztę Polską na podany w zamówieniu adres, w przypadku nieobecności, przesyłka oczekuje na odbiór przez 14 dni w odpowiednim miejscowo Urzędzie Pocztowym
  b. Przesyłki kurierskie DPD dostarczane są przez firmę kurierską DPD na podany w zamówieniu adres, w przypadku nieobecności, następuje tylko jedna kolejna próba doręczenia, za pomocą strony śledzenia otrzymanej drogą mailową można przeadresować paczkę lub zmienić termin doręczenia
  c.  Przesyłki kurierskie DHL dostarczane są przez firmę kurierską DHL na podany w zamówieniu adres, w przypadku nieobecności, następuje tylko jedna kolejna próba doręczenia, za pomocą strony śledzenia otrzymanej drogą mailową można przeadresować paczkę lub zmienić termin doręczenia
  d. Przesyłki Paczkomaty 27/4 dostarczane są przez firmę InPost do wybranego paczkomatu (punktu odbioru), przesyłkę należy odebrać w ciągu 48 godzin z wybranego paczkomatu. Termin można przedłużyć za pomocą aplikacji InPost lub poprzez infolinię https://inpost.pl/kontakt
 5. W przypadku nienależytego wykonania umowy tj. odmowy lub podania błędnego adresu i braku jego korekty lub braku odbioru przesyłki Sklep zastrzega sobie możliwość obciążenia Klienta kosztami wysyłki, przesyłki zwrotnej i obsługi zwrotu w łącznej kwocie 35zł.
 6. Ponowna wysyłka w przypadku zdarzenia z pkt 5 następuje na wyraźne żądanie Klienta w takiej samej formie dostawy, chyba, że Klient wskażę inną, po uiszczeniu opłaty za ponową wysyłkę zgodną z cennikiem wysyłek.

V CENY I METODY PŁATNOŚCI

 1. Informacja o cenie zakupu towaru w sklepie podawana na stronie sklepu i ma charakter wiążący – w rozumieniu ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny – od momentu otrzymania przez Klienta e-maila z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych towarów, zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia dla ilości podanych w zamówieniu, aż do końca realizacji zamówienia. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia w drugim mailu.
  2. Ceny produktów w sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT i podatki.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy towarów poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu, zapłata ceny towarów możliwa jest jedynie w formie płatności elektronicznej lub za pobraniem.
 3. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.
 4. Kod rabatowe umożliwiają obniżenie ceny zakupu, nie podlegają zwrotom, wymianie na gotówkę ani inny ekwiwalent pieniężny, a jedynie uprawniają Klienta do otrzymania jednorazowego Rabatu.
 5. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i eprzelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Stripe
 6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. oraz PayPro S.A.
 7. Dostępne formy płatności:
  Przelew zwykły
  Szybki przelew on-line
  BLIK
  Płatność za pobraniem
  Karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * Mastercard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro

VI GWARANCJA, REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe.
 2. Sklep podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 3. Właściciel jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem (lub posiadającego uprawnienia konsumenckie) w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Klienta, w zakresie określonym w Ustawie z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta, ustawy – Kodeks cywilny  oraz ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów nie posiadających uprawnień konsumenta z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia)
 4. Każda rzecz kupiona w sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży. Reklamację można złożyć elektronicznie przez formularz etuitelefon.pl/zgloszenie-reklamacyjne/ lub drogą pocztową pisemnym opisem wady lub formularzem, który można pobrać ze strony lub otrzymać drogą elektroniczną po wcześniejszym kontakcie ze Sklepem, listem poleconym lub inną formą przesyłki z wyłączeniem przesyłek z płatnością przy odbiorze, na adres: EtuiTelefon.pl, Gwiezdna 17, 30-444 Libertów.
  a) Klient otrzyma informację o wyniku rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia otrzymania przez Sklep zgłoszenia reklamacyjnego. Po tym terminie reklamację uznaje się za zasadną.
  b) W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową Sklep poniesie koszty dostarczenia rzeczy oraz niezwłocznie wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy, naprawiony lub nowy w zależności od żądania Klienta,
  c) Sprzedawca poinformuje Klienta jeśli wymiana lub naprawa powodowałaby nadmierne koszty lub niedogodności dla Klienta. W takim przypadku Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy
  d) W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 5. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody lub odpowiednio skontaktował się ze Sklepem w przypadku doręczenia przez Pocztę Polską.
 6. Klient będący konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru i zwrócić towar w najszybszym możliwym terminie do Sklepu. Ponadto w przypadku umów zawartych od 1 stycznia 2021r., osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jego zawarcia.
  a) W celu odstąpienia od umowy sprzedaży danego towaru, Klient zobowiązany jest złożyć oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy (np. za pomocą udostępnionego formularza) przesyłając je na adres EtuiTelefon.pl, Gwiezdna 17, 30-444 Libertów
  b) Klient ponosi koszty zwrotu rzeczy,
  c) Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy,
  d) Sklep dokonuje zwrotu płatności w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania.
  e) Towarami nie podlegającymi zwrotom w oparciu o odstąpienie od umowy sprzedaży bez podania przyczyny są wszystkie produkty nieprefabrykowane, w myśl art. 38 pkt 3. ustawy o prawach konsumenta.  Są to towary opisane jako nieprefabrykowane, nie gotowe lecz wykonywane dopiero pod konkretną specyfikację wybraną przez klienta. W myśl art .38 pkt 5. nie można też zwrócić niektórych produktów, dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. W myśl art. 38 ptk 6. nie można też zwrócić towarów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami.
 7. Gdy w zwracanym zamówieniu znajdował się gratisowy produkt należy go zwrócić zarówno w przypadku całościowego jak i częściowego odstąpienia od umowy.
 8. W przypadku promocji wiązanej, gdy nastąpi częściowe odstąpienie od umowy, które wyłączałoby uczestnictwo w promocji w momencie składania zamówienia, uznaje się iż Klient nie korzysta z promocji.
 9. Adres korespondencyjny: Gwiezdna 17, 30-444 Libertów
 10. Zapisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014 nie dotyczą osób prawnych w szczególności spółek z o.o., spółek jawnych, spółek akcyjnych, spółek komandytowych, ani tzw. ułomnych osób prawnych np. stowarzyszeń, wspólnot itd..

VII INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNA

 1. Sklep świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną:
  a) Umożliwianie zawieranie on-line umów sprzedaży towarów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem,
  b) Umożliwienie zakładania kont Klientów w Sklepie,
  c) Przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej towarów
 2. Klient uprawniony jest do odstąpienia od umów sprzedaży towarów zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Ponadto Klient uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sklep usług wskazanych w pkt 1-b oraz 1-c powyżej.
 3. Warunki techniczne świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną są następujące:
  a) Dostęp do sieci Internet,
  b) Korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej edytowanie dokumentów hipertekstowych (typu Internet Explorer, Opera, FireFox lub podobne),
  c) Posiadanie konta poczty elektronicznej.
  4. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sklep drogą elektroniczną mogą być składane poprzez przesłanie reklamacji na adres e-mail halo@etuitelefon.pl Sklep dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep Reklamacji.
 4. Sklep informuje, że w zależności od ustawień przeglądarki internetowej Klienta, może wprowadzać do systemu teleinformatycznego którym posługuje się Klient, pliki cookies, które nie są składnikiem treści świadczonych przez Sklep usług, a które umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta wchodzącego na strony Sklepu i są wykorzystywane przez Sklep w celu ułatwienia Klientowi korzystania ze Sklepu, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów na stronach Sklepu. Klient może w każdym momencie wyłączyć możliwość korzystania przez Sklep z cookies poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.

VIII ZAPISY KOŃCOWE

 1. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w Sklepie są przetwarzane przez Administratora. wyłącznie w celu realizacji zamówień (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), mogą być także przetwarzane w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), o ile Klient wyrazi na to zgodę w odrębnym oświadczeniu. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych. Skutkiem niepodania danych osobowych w zależności od celu, w jakim dane są podawane będzie: brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie i brak możliwości korzystania z usług Sklepu,  brak możliwości dokonania zakupu towarów. Klient ma możliwość cofnięcia zgody w każdej chwili
 2. Dane osobowe będą przetwarzane tylko przez okres, w którym będzie ku temu podstawa prawną, a więc do momentu, w którym: przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący do przetwarzania danych ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep, zostanie cofnięta zgoda albo zostanie skutecznie złożony sprzeciw. Przetwarzając Twoje dane osobowe stosowane są środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa.
 3. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez Sklep. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 4. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub przepisów innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.
 6. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.
 7. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Więcej informacji o sposobie dostępu do ww. trybu i innych procedur rozstrzygania sporów, znajdują się na stronie: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 8. Konsumenci mogą również skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show
 9. Wszelkie zamieszczone w sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.

 

Obowiązuje od 01.12.2023